Privacy Policy

Vlaeminck – De Wilde bvba
Lange Meire 7
9270 Laarne
Kredietmakelaar 132915 RPR Dendermonde
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Ond. Nr.
0458.974.702
PRIVACY VERKLARING
Vlaeminck – De Wilde bvba (verder “kantoor”) neemt uw rechten bij
gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij uw
persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene
beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de
toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR).
Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak
van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke
als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we
gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij,
ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij
ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de
verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten
aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de
verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Vlaeminck – De Wilde bvba, Lange
Meire 7, 9270 Laarne, 0458.974.702.
Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via
info@vlaeminck-dewilde.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige
vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn
dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact
opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden
of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van
voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons
een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de
uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op
enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten)
verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via
derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling
een overeenkomst te sluiten.
Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact
met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele
gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die
noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit
gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een
brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en
medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel
verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij
u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren
manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek
aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent,
kunt u het kantoor contacteren.
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden
hieronder uiteengezet.
Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de
aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie
van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in
hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor
zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.
Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons
leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze
leveranciers hebben of opbouwen.
Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen
klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct
marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan
prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke
toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per
brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij
niet verder door ons benaderd willen worden.
Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals
personeelsbeheer en loonadministratie.
Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan
zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens
om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen
van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te
maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele
relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met
een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook
als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de
verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is
ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het
bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds
voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u
een recht van verzet toe te kennen.
Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens
kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke
toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat
niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan
gebeuren.
Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze
moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u
uiteindelijk de overeenkomst sluit.
Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op
derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden
bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons
kantoor.
In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens
over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden
verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan
internationale organisaties.
Uw rechten
De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u
voldoende wordt beschermd.
U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons
kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden
gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via
info@vlaeminck-dewilde.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie
die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.
U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten
verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@vlaeminck-dewilde.be,
met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw
gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan
u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene
vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
Wijzigingen
Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen.
Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
versie 2021-05
04/05/2021